Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Czym jest ochrona środowiska?

To wszystkie działania, które człowiek podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Oznacza to zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Podstawą prawną, która wskazuje na to, jakie dokładnie działania uznaje się za ochraniające środowisko, jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W art. 3 czytamy, że celem tych działań jest zachowanie i przywracanie równowagi przyrodniczej, w związku z czym ochrona środowiska polega przede wszystkim na:

  • racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
  • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom
  • przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego
 

W jakim stopniu ochrona środowiska wpływa na działalność firmy ?

Nasza firma prowadząc skup samochodów już od 2012 roku zaczęła kłaść bardzo duży nacisk na ochronę środowiska, która jest niezbędna i bardzo ważna przy utylizacji odpadów, szczególnie w branży kasacja pojazdów. Jak wiadomo, podczas demontażu pojazdów, pozyskujemy bardzo dużo szkodliwych płynów użytkowych takich jak: oleje, smary, różnego rodzaju paliwa oraz akumulatory, które zawierają ołów oraz kwas siarkowy.

W roku 2013 nasz skup samochodów pozyskał środki z funduszy Unii Europejskiej przeznaczone na wszelkiego rodzaju sprzęt i urządzenia służące do bezpiecznej utylizacji i demontażu pojazdów.

Na naszym placu, zlokalizowanym w Kieleńskiej Hucie koło Gdyni, zostały zamontowane wysokiej klasy odolejacze firmy Egex z Frankfurtu. Zbudowaliśmy, od podstaw, całą niezbędną infrastrukturę - drenaż, który zapobiega przedostawaniu się do gleby oraz wód gruntowych szkodliwych odpadów na całym 10ha terenie.
Nasz plac został wybetonowany, jak również zostały w nim umieszczone specjalistyczne dreiny, które odprowadzają wszystkie zanieczyszczenia do specjalistycznych zbiorników na wszelkiego rodzaju odpady i substancje szkodliwe.
Ponadto firma www.sprzedajnamauto.pl wybudowała trzy duże hale, o łącznej powierzchni 3000 m2, w których to wyspecjalizowana załoga demontuje pojazdy.

Nasi pracownicy to dobrze wyszkolony zespół. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, zgodnie ze zmieniającym się i coraz bardziej restrykcyjnym prawem unijnym.
W latach 2012-2016 uzyskiwaliśmy dotację państwową za tzw. recycling pojazdów. W związku ze zmianą przepisów, dotacja ta niestety wygasła. Nie można jej już uzyskać na terenie Polski ani Unii Europejskiej.

Ponadto posiadamy wydzielony plac, na którym zajmujemy się dystrybucją surowców kopalnych, takich jak węgiel, koks i inne, z przeznaczeniem na paliwa.

Nasz firma zobowiązana jest składać każdego roku specyficzne sprawozdanie z prowadzonej działalności do Departamentu Ochrony Środowiska. W ostatnim roku składaliśmy je 31 marca.

Podstawa prawdna

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacjiminister właściwy do spraw środowiska jest obowiązany do wydania rozporządzenia określającego wzór sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań.
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest obowiązany do sporządzenia szczegółowego sprawozdania o całym procesie, któremu są poddawane pojazdy wycofane z eksploatacji w danej stacji demontażu, od chwili ich przyjęcia do momentu poddania ich procesowi odzysku i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania. Przedmiotowe sprawozdanie przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów przekazujeNarodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejoraz właściwemu wojewodzie w terminie do dnia 15 lutego następnego roku. Dział 1 obejmuje informacje o liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zostały przyjęte do stacji demontażu.
Ze względu na ustalone różne poziomy odzysku i recyklingu dla pojazdów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1979 roku i w okresie późniejszym, już na tym etapie konieczne jest rozdzielenie tych informacji na dwie grupy. Podanie w sprawozdaniu liczby pojazdów niekompletnych przyjętych do danej stacji demontażu pozwoli na wskazanie ilości przyjętych przez stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, co do których prowadzący stację miał możliwość pobrania od przekazującego opłaty nieprzekraczającej 10 zł za każdy kg masy pojazdu.
Dział 2 zawiera informacje o masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, podane w mg.
Dane do tego działu powinny być spójne z danymi zawartymi w kartach ewidencji odpadów oraz kartach przekazania odpadów, które sporządza się dla każdego rodzaju odpadów oddzielnie, a także opierać się danych wykazanych w zaświadczeniach potwierdzających odzysk i recykling.
Dział 3 i 4 to wykazy przedsiębiorców, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu oraz do unieszkodliwienia.
Dział 5 podsumowuje cały rok działalności danej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponieważ zawiera informacje o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1979 roku i w okresie późniejszym, który jest podawany w %.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinien złożyć sprawozdanie w terminie do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego. Rozporządzenie wskazuje dwie formy składania sprawozdań w celu usprawnienia zbierania informacji z całego kraju:

  • - forma pisemna
  • - forma elektroniczna
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm i przepisów o charakterze technicznym określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 i z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w związku z czym nie wymaga notyfikacji.

Skorzystaj z naszej oferty: skup aut Gdynia oraz skup aut Gdańsk

scroll up